Visualització de contingut web

AVISOS

D'acord amb el que es preveu en l'article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE de 23 de maig), els terminis administratius suspesos en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es reprendran amb efectes des de l'1 de juny de 2020.

Conseqüentment, es reinicia el termini de presentació d'instàncies per a participar en el procediment selectiu d'accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per l'Ordre 4/2020, de 27 de febrer (DOGV de 2 de març). Pel que, de manera automàtica, s'obrirà un nou període d'inscripció pels tres dies restants: el 1, 2 i 3 de juny de 2020. Recordem que es consideren vàlides les inscripcions telemàtiques que es van efectuar entre els dies 15 i 17 de març.

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

 

Novetats

CATEDRÀTICS SECUNDÀRIA I EOI 2018 - correcció d'errades òrgans de selecció

CATEDRÀTICS SECUNDÀRIA I EOI 2018 - correcció d'errades òrgans de selecció

Correcció d'errades en el nomenament dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment.

 

OPOSICIONS 2019 - Catedràtics de Música i Arts Escèniques

OPOSICIONS 2019 - Catedràtics de Música i Arts Escèniques

Es publica l'obra proposada pel tribunal d'acord al punt 2 de l'annex III de la convocatòria Ordre 6/2019.

OPOSICIONS 2019 - CRITERIS D'AVALUACIÓ

OPOSICIONS 2019 - CRITERIS D'AVALUACIÓ

S'han publicat els criteris d'avaluació de les especialitats que es detallen a continuació. Per a consultar-los s'ha d'accedir a l'apartat criteris d'avaluació del cos corresponent a l'especialitat (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones)

Especialitats: 335 Instalacions Electrotècniques, 338 Manteniment de Vehicles.

 

OPOSICIONES 2019 - CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

OPOSICIONS 2019 - COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

La URL referida en l'apartat 3 de l'Annex II de la convocatòria, per a consulta dels coneixements i capacitats a adquirir per part de l'alumnat ha sigut modificada per la següent:

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-artisticas/suplemento-europass.html

 

COMISSIONS DE SERVEI - Nomenament de la Comissió de Valoració

COMISSIONS DE SERVEI - Nomenament de la Comissió de Valoració

RESOLUCIÓ de 3 de juny 2019 de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomena la comissió de valoració per a l'avaluació de les causes al·legades i/o mèrits presentats pels participants en la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis per a funcionaris i funcionàries docents durant el curs 2019/2020, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat.

OPOSICIONS 2019 - Nombramiento órganos de selección Orden 7/2019

OPOSICIONES 2019 - Nomenament òrgans se selecció Ordre 7/2019

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/5527]

OPOSICIONS 2019 - OBERT TERMINI LLIURAMENT PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA O GUIA DOCENT

OPOSICIONS 2019 - OBERT TERMINI LLIURAMENT PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA O GUIA DOCENT

Termini de lliurament de la programació didàctica o guia docent del 21 de maig al 30 de juny.

Consultar l'apartat corresponent en la secció d'oposicions.

 

Mostrant 41 - 50 de 57 resultats
Articles per pàgina 10
de 6

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport