Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació


Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
19 de juliol de 2018.

Temes a tractar:

1. Proposta d'Ordre per la qual es creen les zones territorials d'actuació dels centres públics específics de formació de persones adultes i s'estableix la composició per unitats.

2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.


 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
28 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada l'1 de març de 2018.
 
2. Proposta de resolució de xx de juliol de  2018, de la Direcció de l'Institut  Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per al curs 2018-2019 als centres que imparteixen Ensenyances Artístiques Superiors.
 
3. Proposta de resolució de xx de juny de 2018 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'educació especial sostinguts amb fons públics per al curs 2018-2019.
 
 
4. Proposta de resolució xx de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2018-2019.
 
5. Proposta de resolució de xx de xxxx de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2018-2019.
 
6. Proposta d'instruccions de xx de xxxx de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per les quals es regula el funcionament de les unitats pedagògiques hospitalàries ubicades en hospitals públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.
 
7. Projecte de decret xxx/2018, del Consell, pel qual es regula l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de música i de dansa dependents de la Generalitat
 
8. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.

21 de juny de 2018.

 

Temes a tractar:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de la reunions celebrades els dies 11 de gener, 15 de febrer, 15 de març  i 22 de març de 2018.

 

2. Proposta de RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny..

 

3. Proposta de RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana durant el curs 2018-2019.

 

4. Proposta de RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

 

5. Proposta de Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2018-2019.

 

6. Torn obert de paraula.

 

Anar a convocatòria

 

Una vegada firmada la convocatòria, es va afegir el següent punt a l'orde del dia: «INSTRUCCIONS DE LES DIRECCIONS GENERALS DE CENTRES I PERSONAL DOCENT I DE POLÍTICA EDUCATIVA PER LES QUALS ES DETERMINA EL PROTOCOL DE COORDINACIÓ PER A LA GESTIÓ I FUNCIONAMENT INTERCENTRES DE MESTRES DE LA GVA ADSCRITS A CENTRES PÚBLICS DE LA GVA QUE REALITZEN FUNCIONS DOCENTS EN CENTRES PÚBLICS D'FPA DE TITULARITAT MUNICIPAL Curs acadèmic 2018-2019»