Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació


Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
19 de juliol de 2018.

Temes a tractar:

1. Proposta d'Ordre per la qual es creen les zones territorials d'actuació dels centres públics específics de formació de persones adultes i s'estableix la composició per unitats.

2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.


 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
28 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada l'1 de març de 2018.
 
2. Proposta de resolució de xx de juliol de  2018, de la Direcció de l'Institut  Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per al curs 2018-2019 als centres que imparteixen Ensenyances Artístiques Superiors.
 
3. Proposta de resolució de xx de juny de 2018 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'educació especial sostinguts amb fons públics per al curs 2018-2019.
 
 
4. Proposta de resolució xx de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2018-2019.
 
5. Proposta de resolució de xx de xxxx de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2018-2019.
 
6. Proposta d'instruccions de xx de xxxx de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per les quals es regula el funcionament de les unitats pedagògiques hospitalàries ubicades en hospitals públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.
 
7. Projecte de decret xxx/2018, del Consell, pel qual es regula l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de música i de dansa dependents de la Generalitat
 
8. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.

21 de juny de 2018.

 

Temes a tractar:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de la reunions celebrades els dies 11 de gener, 15 de febrer, 15 de març  i 22 de març de 2018.

 

2. Proposta de RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny..

 

3. Proposta de RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana durant el curs 2018-2019.

 

4. Proposta de RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

 

5. Proposta de Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2018-2019.

 

6. Torn obert de paraula.

 

Anar a convocatòria

 

Una vegada firmada la convocatòria, es va afegir el següent punt a l'orde del dia: «INSTRUCCIONS DE LES DIRECCIONS GENERALS DE CENTRES I PERSONAL DOCENT I DE POLÍTICA EDUCATIVA PER LES QUALS ES DETERMINA EL PROTOCOL DE COORDINACIÓ PER A LA GESTIÓ I FUNCIONAMENT INTERCENTRES DE MESTRES DE LA GVA ADSCRITS A CENTRES PÚBLICS DE LA GVA QUE REALITZEN FUNCIONS DOCENTS EN CENTRES PÚBLICS D'FPA DE TITULARITAT MUNICIPAL Curs acadèmic 2018-2019»

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
15 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019.
 
2. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels Programes Formatius de Qualificació Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana durant el curs 2018-2019.
 
3. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2018-2019.
 
4. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior
 
5. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
5 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolucions per les quals es convoquen procediments d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents, per al curs 18/19
 
2. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana.
 
3. Proposta de Resolució de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2018-2019.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
17 de maig de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Proposta de Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.
 
2. Convocatòria per a l'adquisició de noves especialitats en les borses de treball del cos de mestres dirigit als mestres interins que han prestat serveis en el curs escolar 2017-2018.
 
3. Torn obert de paraula.
 
Anar a convocatòria.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
4 de maig de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions realitzades els dies 9 de novembre i 1 de desembre de 2017 i 9 de gener i 8 de febrer de 2018.
 
2. Esborrany de resolució de la direcció general de Centres i Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en les Ensenyances Artístiques Superior d'Art dramàtic, Dansa i Música.
 
3. Proposta de mesures per a seguir avançant en la millora de la qualitat de l'educació i la millora de les condicions laborals del professorat.  
 
4. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
12 d'abril de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el 19 de desembre de 2017.
 
2. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament dels centres de titularitat pública de primer cicle d'Educació Infantil.
 
3. Instrucció de 29 de març de 2018 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per a la sol·licitud de l'actuació complementària "Taller de reforç en l'estiu a l'ESO" contra l'abandonament escolar, dins del Pla d'actuació per a la millora en l'àmbit del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana que imparteixen Educació Secundària Obligatòria durant el curs escolar 2017-2018.
 
4.Instrucció de 29 de març de 2018 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per a la sol·licitud de  diferents actuacions complementàries contra l'abandonament escolar, dins del Pla d'actuació per a la millora en l'àmbit del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat de la Generalitat Valenciana que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Formació de Persones Adultes durant el curs escolar 2018-2019.
 
5. Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes. 
 
6. Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al Cos de Catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny. 
 
7. Torn obert de paraula. 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
28 de març de 2018
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament dels centres de titularitat pública de primer cicle d'Educació Infantil.
 
2. Torn obert de paraula. 
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
22 de març de 2018
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions realitzades els dies 21 de desembre de 2017 i 1 de febrer de 2018.
 
2.RESOLUCIÓ de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2018/2019, per al funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris, i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes
 
3.RESOLUCIÓ de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2018/2019, per a catedràtics i professors d'Ensenyaça Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes. 
 
4. Permís setmana 37 de gestació.
 
 
Mostrant 1 - 10 de 126 resultats
Articles per pàgina 10
de 13