Visualització de contingut web

Currículum ESO

Primer cicle d'ESO

 

1r ESO

 

Caràcter

Bloc

Matèria

Assignació horària (sessions)

OBLIGATÒRIES

Troncals generals

5 matèries

Biologia i Geologia

3

Geografia i Història

3

Llengua Castellana i Literatura

3

Matemàtiques

4

Primera Llengua Estrangera(1)

4

Específiques

3 matèries

Educació Física

2

Música

2

Tecnologia

2

Lliure configuració autonòmica

2 matèries

Valencià: Llengua i Literatura

3

Tutoria

1

OPCIONALS

Específiques

Triar-ne una

Religió / Valors Ètics

1

Lliure configuració autonòmica d'opció

Triar-ne una

Informàtica(2)

2

Tallers de Reforç

2

Tallers d'Aprofundiment

2

Projecte Interdisciplinari

2

Cultura Clàssica(2) (3)

2

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual(2) (3)

2

Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial(3)

2

Segona Llengua Estrangera(2) (3)

2

 

(1) Almenys 1 hora setmanal es destinarà a la competència comunicativa oral en Primera Llengua Estrangera.

(2) Oferta obligada en els centres docents públics, sempre que hi haja disponibilitat horària de professorat amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició i aquesta no implique un increment de plantilla.

(3) Matèria específica cursada com a lliure configuració autonòmica.

 

 

 

 

2n ESO

 

Caràcter

Bloc

Matèria

Assignació horària (sessions)

OBLIGATÒRIES

Troncals generals

5 matèries

Física i Química

2

Geografia i Història

3

Llengua Castellana i Literatura

3

Matemàtiques

3

Primera Llengua Estrangera(1)

4

Específiques

4 matèries

Educació Física

2

Música

2

Tecnologia

2

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

2

Lliure configuració autonòmica

2 matèries

Valencià: Llengua i Literatura

3

Tutoria

1

OPCIONALS

Específiques

Triar-ne una

Religió / Valors Ètics

1

Lliure configuració autonòmica d'opció

Triar-ne una

Informàtica(2)

2

Tallers de Reforç

2

Tallers d'Aprofundiment

2

Projecte Interdisciplinari

2

Cultura Clàssica(2) (3)

2

Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial(3)

2

Segona Llengua Estrangera(2) (3)

2

 

(1) Almenys 1 hora setmanal es destinarà a la competència comunicativa oral en Primera Llengua Estrangera.

(2)Oferta obligada en els centres docents públics, sempre que hi haja disponibilitat horària de professorat amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició i aquesta no implique un increment de plantilla.

(3) Específica cursada com a lliure configuració autonòmica.

3r ESO

 

Caràcter

Bloc

Matèria

Assignació horària (sessions)

OBLIGATÒRIES

Troncals generals

5 matèries

Biologia i Geologia

2

Física i Química

2

Geografia i Història

3

Llengua Castellana i Literatura

3

Primera Llengua Estrangera

3

Específiques

3 matèries

Educació Física

2

Música

2

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

2

Lliure configuració autonòmica

2 matèries

Valencià: Llengua i Literatura

3

Tutoria

1

OPCIONALS

Troncals d'opció

Triar-ne una

Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics / Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats

4

Específiques

Triar-ne una

Religió / Valors Ètics

1

Específiques d'opció

Triar-ne una

Cultura Clàssica

2

Tecnologia

2

Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial

2

Segona Llengua Estrangera

2

 

Lliure configuració autonòmica d'opció

Triar-ne una

Tecnologia(1) (2)

2

Informàtica(1)

2

Tallers de Reforç

2

Tallers d'Aprofundiment

2

Projecte Interdisciplinari

2

Cultura Clàssica(1) (2)

2

Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial(2)

2

Competència Comunicativa Oral Primera Llengua Estrangera(1) (3)

2

Segona Llengua Estrangera(1) (2)

2

 

(1) Oferta obligada en els centres docents públics, sempre que hi haja disponibilitat horària de professorat amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició i aquesta no implique un increment de plantilla.

(2) Matèria específica cursada com a lliure configuració autonòmica, sempre que no s'estiga cursant com a específica.

(3) El currículum de la Competència Comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera és el de la matèria Primera Llengua Estrangera en tots els aspectes que tinguen relació amb la competència oral.

 

 

Segon cicle d'ESO

4t ESO. OPCIÓ ENSENYAMENTS ACADÈMICS

Itinerari orientat al batxillerat de Ciències

 

 

Caràcter

Bloc

Matèria

Assignació horària (sessions)

OBLIGATÒRIES

Troncals generals

4 matèries

Geografia i Història

3

Llengua Castellana i Literatura

3

Primera Llengua Estrangera

3

Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics

4

Troncals d'opció

2 matèries

Biologia i Geologia

3

Física i Química

3

Específica

1 matèria

Educació Física

2

Lliure configuració autonòmica

2 matèries

Valencià: Llengua i Literatura

3

Tutoria

1

 

OPCIONALS

Específiques

Triar-ne una

Religió / Valors Ètics

1

Triar-ne dues(1)

 

 

BLOC A

Específiques d'opció

(1)

Arts Escèniques i Dansa

3

Cultura Científica

3

Cultura Clàssica

3

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

3

Filosofia(2)

3

Música

3

Segona Llengua Estrangera

3

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

3

Matèries del bloc d'assignatures troncals no cursades anteriorment(3)

3

BLOC B

Lliure configuració autonòmica d'opció

Competència Comunicativa Oral Primera Llengua Estrangera(2) (4)

3

Tallers de Reforç

3

Tallers d'Aprofundiment

3

Projecte Interdisciplinari

3

 

(1) Obligatòriament una de les matèries que cal triar ha de ser del BLOC A.

(2) Oferta obligada en els centres docents públics, sempre que hi haja disponibilitat horària de professorat amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició i aquesta no implique un increment de plantilla.

(3) Matèries del bloc d'assignatures troncals no cursades anteriorment que seran considerades específiques a tots els efectes. Aquestes matèries poden ser: Economia, Llatí, Tecnologia, Ciències Aplicades a l'Activitat Professional i Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial.

(4) El currículum de la Competència Comunicativa oral en Primera Llengua Estrangera és el de la matèria Primera Llengua Estrangera en tots els aspectes que tinguen relació amb la competència oral.

 

4t ESO. OPCIÓ ENSENYAMENTS ACADÈMICS

Itinerari orientat al batxillerat d'Humanitats o Ciències Socials

 

 

Caràcter

Bloc

Matèria

Assignació horària (sessions)

OBLIGATÒRIES

Troncals generals

4 matèries

Geografia i Història

3

Llengua Castellana i Literatura

3

Primera Llengua Estrangera

3

Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics

4

Troncals d'opció

2 matèries

Economia

3

Llatí

3

Específica

1 matèria

Educació Física

2

Lliure configuració autonòmica

2 matèries

Valencià: Llengua i Literatura

3

Tutoria

1

 

OPCIONALS

Específiques

Triar-ne una

Religió / Valors Ètics

1

Triar-ne dues(1)

 

 

BLOC A

Específiques d'opció

(1)

Arts Escèniques i Dansa

3

Cultura Científica

3

Cultura Clàssica

3

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

3

Filosofia (2)

3

Música

3

Segona Llengua Estrangera

3

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

3

Matèries del bloc d'assignatures troncals no cursades anteriorment (3)

3

BLOC B

Lliure configuració autonòmica d'opció

Competència Comunicativa Oral Primera Llengua Estrangera (2) (4)

3

Tallers de Reforç

3

Tallers d'Aprofundiment

3

Projecte Interdisciplinari

3

 

(1) Obligatòriament una de les matèries que cal triar ha de ser del BLOC A.

(2) Oferta obligada en els centres docents públics, sempre que hi haja disponibilitat horària de professorat amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició i aquesta no implique un increment de plantilla.

(3) Matèries del bloc d'assignatures troncals no cursades anteriorment que seran considerades específiques a tots els efectes. Aquestes matèries poden ser: Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia, Ciències Aplicades a l'Activitat Professional i Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial.

(4) El currículum de la Competència Comunicativa oral en Primera Llengua Estrangera és el de la matèria Primera Llengua Estrangera en tots els aspectes que tinguen relació amb la competència oral.

 

4t ESO. OPCIÓ ENSENYAMENTS APLICATS

 

Caràcter

Bloc

Matèria

Assignació horària (sessions)

OBLIGATÒRIES

Troncals generals

4 matèries

Geografia i Història

3

Llengua Castellana i Literatura

3

Primera Llengua Estrangera

3

Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats

4

Troncal d'opció

1 matèria

Tecnologia

3

Específica

1 matèria

Educació Física

2

Lliure configuració autonòmica

2 matèries

Valencià: Llengua i Literatura

3

Tutoria

1

OPCIONALS

Troncals d'opció

Triar-ne una

Ciències Aplicades a l'Activitat Professional /

Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial

3

Específiques

Triar-ne una

Religió / Valors Ètics

1

Triar-ne dues(1)

BLOC A

Específiques d'opció (1)

Arts Escèniques i Dansa

3

Cultura Científica

3

Cultura Clàssica

3

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

3

Filosofia (2)

3

Música

3

Segona Llengua Estrangera

3

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

3

Matèries del bloc d'assignatures troncals no cursades anteriorment (3)

3

BLOC B

Lliure configuració autonòmica d'opció

Competència Comunicativa Oral Primera Llengua Estrangera (2) (4)

3

Tallers de Reforç

3

Tallers d'Aprofundiment

3

Projecte Interdisciplinari

3

 

(1) Obligatòriament una de les matèries que cal triar ha de ser del BLOC A.

(2) Oferta obligada en els centres docents públics, sempre que hi haja disponibilitat horària de professorat amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició i aquesta no implique un increment de plantilla.

(3) Matèries del bloc d'assignatures troncals no cursades anteriorment que seran considerades específiques a tots els efectes. Aquestes matèries poden ser: Biologia i Geologia, Física i Química, Economia, Llatí, Ciències Aplicades a l'Activitat Professional i Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial.

(4) El currículum de la Competència Comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera és el de la matèria Primera Llengua Estrangera en tots els aspectes que tinguen relació amb la competència oral.

34