Visualització de contingut web

Registre

El Registre d'Entitats Esportives té com a objecte la inscripció o anotació de les entitats esportives regulades en la Llei de l'Esport de la Comunitat Valenciana, com clubs esportius, federacions esportives, grups d'esplai esportius, seccions esportives d'altres entitats, agrupacions d'activitats de recreació esportiva i societats anònimes esportives.

CLUBS ESPORTIUS

Són clubs esportius les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar pròpia, integrades per persones físiques, que té com a fi exclusiu el foment, la pràctica o la participació en una o diverses modalitats esportives en l'àmbit federat.
 
Els clubs esportius s'inscriuen en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INSCRIPCIÓ DE CLUBS ESPORTIUS EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • Instància de sol·licitud de inscripción del club deportivo en el registro
 • Acta de constitució  en document privat o públic firmada en tots els seus fulls al marge per tots els seus socis fundadors, per un mínim de 3 persones físiques, majors d'edat, on conste la voluntat d'estes de constituir un club esportiu, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, que tinga com a fi exclusiu la promoció o pràctica d'una o diverses modalitats y la participació en activitats o competicions esportives en l'àmbit federat, tot això a l'empara de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.
  La junta directiva estarà composta com a mínim pels 3 primers càrrecs que es detallen a continuació(president/a, vicepresident/a, secretari/a i si és el cas, tresorer i vocal) haurà de constar en l'acta de constitució.
 • Estatuts signats en tots els seus fulls pels membres fundadors amb el contingut mínim estipulat en la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana. No cal incorporar els estatuts a l'acta de constitució.
 • Certificat d'adscripció del club a la federació o federacions dels diferents esports que apareguen reflectits en els estatuts, emés per la federació autonòmica corresponent.
 • Fotocòpia del DNI del president/a i secretari/ària compulsada per funcionari/ària público/a o notari/ària o Annex I.

NOTA:

Es recomana consultar la denominació de l'entitat en este Registre d'Entitats Esportives, telèfon 961922008, o en les delegacions territorials d'Alacant telèfon 965938340, Castelló telèfon 964333807 i València telèfon 961271432. Si la denominació conté el nom d'una persona física o d'una marca comercial, s'acompanyarà l'autorització del seu titular.

Tota la documentació es presentarà en original i una fotocòpia.

 

GRUP DE RECREACIÓ ESPORTIVA

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE UN GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • Instància de sol·licitud  de inscripción del grupo de recreación deportiva en el registro.
 • Acta de constitución en document privat firmada en tots els seus fulls al marge, per un mínim de 3 persones físiques, majors d'edat,o jurídiques, on conste la voluntat d'estes de constituir un grup de recreació esportiva, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, que tinga com a fi exclusiu la promoció o pràctica d'alguna activitat física de caràcter esportiu entre els seus associats, al marge de l'àmbit federat, tot això a l'empara dels articles 71 i 72 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.
  La comissió directiva estarà compost com a mínim pels 3 primers càrrecs que es detallen a continuació(president/a, vicepresident/a, secretari/a i si és el cas, tresorer i vocal) haurà de constar en l'acta de constitució.
 • Estatuts signats en tots els seus fulls pels membres fundadors amb el contingut mínim estipulat en l'article 60 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.
 • Fotocòpia del DNI del president/a i secretari/ària compulsada per funcionari/ària público/a o notari/ària o Annex I.

NOTA:

Es recomana consultar la denominació de l'entitat en este Registre d'Entitats Esportives, telèfon 961922008, o en les delegacions territorials d'Alacant telèfon 965938340, Castelló telèfon 964333807 i València telèfon 961271432. Si la denominació conté el nom d'una persona física o d'una marca comercial, s'acompanyarà l'autorització del seu titular.

 

Tota la documentació es presentarà en original i una fotocòpia.

MODELOS DOCUMENTACIÓN