Visualització de contingut web

Registre

El Registre d'Entitats Esportives té com a objecte la inscripció o anotació de les entitats esportives regulades en la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, com clubs esportius, federacions esportives, grups de recreació esportives, seccions esportives o recreatives d'altres entitats no esportives, agrupacions de recreació esportiva, associacions de federacions i societats anònimes esportives.

CLUBS ESPORTIUS

Són clubs esportius les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, integrades per persones físiques, que tenen com a fi exclusiu la promoció o pràctica d'una o diverses modalitats esportives i la participació en activitats o competicions en l'àmbit federat.Els clubs esportius també poden practicar activitats físiques reconegudes per l'òrgan competent en matèria esportiva, sempre que mantinguen la seua adscripció almenys a una federació esportiva.

Els clubs esportius s'inscriuen en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INSCRIPCIÓ DE CLUBS ESPORTIUS EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • Instància de sol·licitud d'inscripció del club esportiu en el Registre.
 • Acta de constitució, en document privat o públic, firmada en tots els seus fulls al marge, per socis fundadors, en número mínim de 3 persones físiques, majors d'edat, on conste la voluntat de les mateixes de constituir un club esportiu. La junta directiva estarà composta, com a mínim, per president/a, vicepresident/a, i secretari/a.
 • Estatuts, signats en tots els seus fulls pels membres fundadors, amb el contingut mínim estipulat en la Llei 2/2011, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana. No cal incorporar els estatuts a l'acta de constitució.
 • Certificat d'adscripció del club a la federació o federacions dels diferents esports que apareguen reflectits en els estatuts, emés per la federació autonòmica corresponent.
 • Fotocòpia del DNI del president/a i secretari/ària compulsada per funcionari/ària públic/a o notari/ària o Annex I.

NOTA Es recomana consultar la denominació de l'entitat en el correu electrònic del Registre d'Entitats Esportives, registre_entitatsesportives@gva.es. Si la denominació conté el nom d'una persona física o d'una marca comercial, s'acompanyarà l'autorització del seu titular.

Tota la documentació es presentarà en original i fotocòpia.

GRUPS DE RECREACIÓ ESPORTIVA

Són grups de recreació esportiva les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, integrades per persones físiques, que tenen com a fi exclusiva la pràctica entre els seus associats d'una o diverses activitats físiques o esports al marge de l'àmbit federat.

Els grups de recreació esportiva que practiquen, al marge de l'àmbit federat, una o diverses modalitats o especialitats esportives incloses en una federació no poden organitzar competicions, ni participar en cap mena d'activitats amb altres entitats, excepte en els Jocs Esportius de la Generalitat.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INSCRIPCIÓ D'UN GRUP DE RECREACIÓ ESPORTIVA EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • Instància de sol·licitud de inscripció del grup de recreació esportiva en el Registre.
 • Acta de constitució, en document privat, firmada en tots els seus fulls al marge, per un mínim de 3 persones físiques, majors d'edat, on conste la voluntat d'estes de constituir un grup de recreació esportiva. La comissió directiva estarà composta, com a mínim, per president/a, vicepresident/a i secretari/a.
 • Estatuts, signats en tots els seus fulls pels membres fundadors, amb el contingut mínim estipulat en la Llei 2/2011, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.
 • Fotocòpia del DNI del president/a i secretari/ària compulsada per funcionari/ària públic/a o notari/ària o Annex I.

NOTA: Es recomana consultar la denominació de l'entitat en el correu electrònic del Registre d'Entitats Esportives, registre_entitatsesportives@gva.es. Si la denominació conté el nom d'una persona física o d'una marca comercial, s'acompanyarà l'autorització del seu titular.

Tota la documentació es presentarà en original i fotocòpia

MODELS DE DOCUMENTACIÓ

Més informació | Contacte

Per a més informació, contacte amb la Direcció Territorial de la seua província.

Direccions Territorials d'Esport - Registre d'Entitats

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CASTELLÓ

 • Av. del Mar, 23; 12003 Castelló
 • dep.cas_dgd@gva.es
 • Telèfons: 964.333.855 i 964.333.807

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA

 • Carrer Gregorio Gea, 14, PROP II; 46009 València
 • dep.val_dgd@gva.es
 • Telèfons: 961.271.432 i 961.271.185

DIRECCIÓ TERRITORIAL D' ALACANT

 • Av. Aguilera, 1-2ª planta; 03007 Alacant
 • La presentació de documentació per al Registre d'Entitats Esportives haurà de fer-se a Carrer de Carratalá nº 47 d'Alacant, CP 03007.

 • dep.ali_dgd@gva.es

 • Telèfons 965.938.459 i 965.938.339