INICI

Ensenyaments de Règim Especial

 

Al Servei d'Ensenyaments de Règim Especial, li corresponen les funcions següents:

  • El foment, l'impuls i la promoció de les escoles de música i d'educands i educandes, i totes les funcions que corresponguen o se li encomanen relatives a ensenyaments musicals no reglats.
  • L'ordenació acadèmica dels ensenyaments de règim especial: ensenyaments esportius, ensenyaments artístics, ensenyaments musicals i dansa no reglats, a excepció dels ensenyaments artístics superiors.
  • L'elaboració dels currículums oficials corresponents als ensenyaments relacionats en l'apartat anterior, així com l'establiment de criteris i orientacions per a la seua impartició en els centres docents, fomentant la seua autonomia pedagògica.
  • La resolució d'equivalències d'estudis, als efectes acadèmics i professionals, entre anteriors ordenacions del sistema educatiu i l'ordenació vigent.
  • La determinació del perfil del professorat especialista dels diferents ensenyaments de règim especial, ensenyaments esportius i ensenyaments artístics.
  • L'elaboració i la proposta de condicions tecnicopedagògiques del personal docent i de l'exercici i desenvolupament de les seues funcions, així com la formulació de criteris pedagògics respecte a les característiques dels centres docents.
  • La col·laboració amb altres administracions públiques, institucions, organismes i altres òrgans de la mateixa conselleria en la gestió dels ensenyaments de règim especial, ensenyaments esportius i ensenyaments artístics, excepte els ensenyaments artístics superiors i els ensenyaments d'idiomes.
  • La proposta i la gestió d'ajudes, subvencions i convenis dins de l'àmbit funcional de la direcció general de la qual depén aquest servei.

 

EREContacte telefònic

Consulta'ns

Correu electrònic:

sere@gva.es

Servei d'Ensenyaments de Règim Especial

DG de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Avda. Campanar 32, València
(Edifici Mesquita)


Generalitat Valenciana