Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària

En el curs acadèmic 2016-2017, hi ha una única convocatòria a realitzar en el mes de juny de 2017. Per a presentar-se a la prova, les persones aspirants han d'acreditar la seua identitat per mitjà de DNI o NIE, en el cas d'estrangers residents. S'hi poden inscriure aquelles persones que complisquen, almenys, 18 anys l'any natural de la convocatòria. La formalització de la matrícula preveu dos procediments: un primer, de caràcter telemàtic, i un segon, en què la persona interessada ha de presentar la instància emplenada telemàticament davant la direcció territorial d'Educació corresponent, del 4 d'abril al 5 de maig de 2017.

A partir del curs acadèmic 2017-2018, les dues convocatòries de la prova es realitzaran anualment a finals de gener o inicis de febrer i a mitjan juny.

Enllaç a la inscripció en la prova de la convocatòria de juny de 2017

 

Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció del títol de Batxiller