Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària

INFORMACIÓ IMPORTANT

  • El període d'inscripció a la prova per a majors de 18 anys continua obert, d'acord amb el que està previst en temps i forma, fins al dia 3 d'abril de 2020.
  • La celebració de la prova es manté el dia 29 de maig de 2020, data prevista per la Resolució de 18 de setembre de 2019. En tot cas, es prega a les persones interessades que consulten regularment tota nova informació susceptible d'actualització per mitjà dels canals informatius previstos per a aquestes proves:

****************

En el curs acadèmic 2019-2020, hi ha previstes dues convocatòries de la prova a realitzar el dia 24 de gener de 2020 i el dia 29 de maig de 2020. Per a presentar-se a la prova, les persones aspirants han d'acreditar la seua identitat per mitjà de DNI o NIE, en el cas d'estrangers residents. S'hi poden inscriure aquelles persones que complisquen, almenys, 18 anys l'any natural de la convocatòria.

La formalització de la matrícula preveu dos procediments: un primer, de caràcter telemàtic, i un segon, en què la persona interessada ha de presentar la instància emplenada telemàticament davant la direcció territorial d'Educació corresponent, en les dates que determine la resolució anual.

 
Estructura i criteris de correcció de les proves

 

Visualització de contingut web

Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció del títol de Batxiller