Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària

INFORMACIÓ IMPORTANT

La segona convocatòria de la prova per a majors de díhuit anys per a l'obtenció directa del títol de Graduat en Educació Secundària del curs acadèmic 2019-2020 se celebrarà el dia 19 de juny de 2020.
En conseqüència, els procediments administratius de la prova es reprenen d'acord amb aquestes indicacions:

  • El tràmit de presentació de sol·licitud d'inscripció es reprén durant vint dies naturals.
  • Les persones que en el seu moment no hagueren pogut realitzar la segona part de la inscripció, és a dir, el tràmit de presentació de la documentació corresponent davant l'Administració, ho podran fer bé presencialment a través del registre de les direccions territorials d'Educació, o bé per correu postal a les oficines de Correus.
  • Les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses a la prova que hagen efectuat la inscripció telemàtica apareixeran publicades respectivament, al final de la pàgina del Portal GVA des de la qual es realitza la inscripció telemàtica, els dies 2 de juny i 13 de juny de 2020.
  • Amb caràcter extraordinari, les persones inscrites telemàticament que no hagen pogut finalitzar el segon tràmit d'inscripció podran efectuar-lo davant el secretari o la secretària del tribunal assignat el mateix dia de celebració de la prova. La presentació de la documentació en aquestes circumstàncies té caràcter obligatori, per la qual cosa el dia de la prova aquestes persones han de presentar-se proveïdes dels dos exemplars de la instància de sol·licitud (per a l'Administració i per a la persona interessada) i d'original i còpia de la documentació d'identificació personal (DNI o NIE), acompanyada en el seu cas dels originals i les còpies de la documentació acreditativa per a la sol·licitud d'exempció del mòdul de Valencià o de convalidacions de mòduls formatius superats anteriorment.
  • En el cas de les persones adultes amb dificultats per accedir a la instància telemàtica, es pot sol·licitar informació general i accés al formulari oficial de sol·licitud d'inscripció adreçant-se al Servei d'Ordenació Acadèmica per mitjà del correu proveslliures@gva.es

Per a més informació es pot consultar en qualsevol dels canals informatius previstos per a la prova:

 

 
 
Estructura i criteris de correcció de les proves

 

Visualització de contingut web

Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció del títol de Batxiller