Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària

En el curs acadèmic 2017-2018, hi ha previstes dues convocatòries de la prova a realitzar el dia 26 de gener de 2018 i el dia 8 de juny de 2018. Per a presentar-se a la prova, les persones aspirants han d'acreditar la seua identitat per mitjà de DNI o NIE, en el cas d'estrangers residents. S'hi poden inscriure aquelles persones que complisquen, almenys, 18 anys l'any natural de la convocatòria.

La formalització de la matrícula preveu dos procediments: un primer, de caràcter telemàtic, i un segon, en què la persona interessada ha de presentar la instància emplenada telemàticament davant la direcció territorial d'Educació corresponent, en les dates que determine la resolució anual.

Enllaç a la inscripció en la prova

Estructura i criteris de correcció de les proves

 

Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció del títol de Batxiller